Straße der deutschen Sprache

埃朗根(Erlangen)

Palais Stutterheim, Marktplatz 1, 91054 Erlangen
Tourist-Information: 09131/8951-0
Tourist-Information: tourist@etm-er.de

这座作为胡格诺城市而建立的巴洛克式城市如今是西门子的所在地和一所大学城。19世纪的思想家如普拉滕(Platen),、吕克特(Rückkert)和谢林(Schelling)在这里留下了他们的印记。如今,埃朗根诗歌节闻名于其他地区。

电话. 09131 / 8951-0

邮箱: tourist@etm-er.de

官网: www.erlangen-marketing.de